Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh