TRANH TỤNG

Luật l&We cũng được biết đến là một trong các hãng luật hàng đầu có khả năng giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại và hôn nhân gia đình. Trong nhiều năm qua, đội ngũ luật sư

của Luật là We đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. của nhiều khách hàng trong quá trình tố tụng tại Toà án: Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư của Luật 1& We bao gồm:

– Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và hôn nhân gia đình tại Toà án các cấp

Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua các cơ quan trọng tài:

– Giải quyết tranh chấp ngoài Toà án, hỗ trợ thu hồi các khoản nợ thương mại (xử lý nợ)